หมวยหมวย

หมวยหมวย

ผู้เยี่ยมชม

pornprapa.ampo@buimail.net

  กระบี่…เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก (1709 อ่าน)

11 ก.ย. 2563 15:18

รู้จักกระบี่กระบี่ป็นจังหวัดทางภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันตก ห่างจากกรุงเทพฯ ราว 800 กม. และอยู่ในกลุ่มเมืองงมสามจังหวัดริมฝั่งทะเลอันคามันอันได้แก่ ภูเก็ต พังงา และกระบี่ เมืองกระบี่มีความงดงามทางธรรมชาติ ทั้งผืนป่ น้ำตก ชายหาด หมู่เกาะ ขุนเขา และเถื่อนถ้ำ เป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักเดินทางทั้งหลายมุ่งมั่นที่จะมาเยือนเมืองนี้กระบี่เป็นชุมชนโบราณที่มีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ต่อมาได้กลายเป็นชุมทางการค้าในคาบสมุทรมลายู แต่มีการอพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนเป็นชุมชนขนาดใหญ่จริง ๆ ในสมัยค้นรัตนโกสินทร์ แล้วได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดในสมัยรัชกาลที่ 6 เดิมเป็นเมืองเล็ก ๆ ที่เงียบสงบ ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนัก แต่เนื่องจากทำเลที่ตั้งซึ่งอยู่ใกล้ จ. ภูเก็ตอันเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในย่านนี้ กระบี่จึงได้รับผลพวงจกการขยายเส้นทางท่องเที่ยวจากภูเก็ต ส่งผลให้เกิดการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการในจังหวัดอย่างรวดเร็ว ประกอบกับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของกระบี่ที่มีทรัพยากร ธรรมชาติที่งดงามทั้งบนบกและในทะเล ทำให้กระบี่กลายเป็นเมือง

ขอขอบคุณบทความคุณภาพจากดูหนังออนไลน์ท่องเที่ยวระดับแนวหน้าแห่งหนึ่งของประเทศในปัจจุบัน ซึ่งพรั่งพร้อมด้วยสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เอื้อต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว มีการกุมนาคมที่สะดวกรวคเร็ว เชื่อมโยง จ. กระบี่กับภูมิภาคอื่น ๆ ไม่ว่าเกาะพีพีเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวไปยังเกาะต่าง ๆ จะทางเครื่องบิน รถยนต์ หรือเรือไปเกาะต่าง ๆ อย่างไรก็ตามแม้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะเข้ามามีบทบาทอย่างมาก แต่รายได้ส่วนใหญ่ของจังหวัดก็ยังคงขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรมถึงครึ่งหนึ่งของรายได้มวลรวม เพราะประชาชนส่วนใหญ่ทำสวนยางพาราและปล์มน้ำมันเป็นอาชีพหลัก โดยเฉพาะปาล์มน้ำมันนั้น จ. กระบี่ผลิตได้เป็นจำนวนมากแห่งหนึ่งของประเทศ ผลผลิตที่ได้กลายเป็นวัตถุดิบสำคัญรองรับอุตสาหกรรมภายในจังหวัด เช่น โรงงานยางแผ่นรมควัน โรงงานแปรรูปยางพารา โรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มเป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการทำสัมปทานเก็บรังนกนางแอ่นบนเกาะ เช่น เกาะพีพีเล เกาะผักเบี้ยการทำประมงขนาดเล็กและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามชายฝั่งเพื่อใช้บริโภคในการเก็บรังนกนางแอ่นบนเกาะพีพีเลจังหวัดและส่งไปจำหน่ายยังกรุงเทพฯคนกระบี่ส่วนใหญ่นับถืศาสนาพุทธ รองลงมาคือศาสนาอิสลามบรรพบุรุษของชาวกระบี่นอกจากอพยพมาจากจังหวัดใกล้เคียง เช่นนครศรีธรรมราช พังง ตรัง ภูเก็ต แล้ว ยังมีชนพื้นเมืองคั่งเดิมคือ ชาวเล ที่ขณะนี้เหลืออยู่จำนวนน้อย โดยอาศัยอยู่ตามหมู่เกาะต่างๆ ส่วนชาวจีนนั้นมีไม่มากเหมือนที่ภูเก็ตและพังงา พราะกระบี่มีแร่ดีบุกไม่มากนัก จึงไม่มีการอพยพแรงงานเข้ามาทำเหมืองเหมือนสองจังหวัดดังกล่าว นอกจากนี้ก็มีแรงงานจากต่างจังหวัดอีกบางส่วนเข้ามาประกอบอาชีพสาขาบริการและการท่องเที่ยว จ. กระบี่เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ในโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคให้ รัฐบาลได้กำหนดให้กระบี่เป็นจังหวัดหนึ่งในโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจระหว่างไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย จึงเร่งพัฒนาจังหวัดในหลายๆ ด้าน เช่น ขยายเส้นทางคมนาคมทางบกเป็นถนนสี่เลน โครงการสร้างนิคมอุตสาหกรรม ชุมชนเมืองใหม่ และท่าเรือน้ำลึก เป็นต้น ขณะเดียวกันก็พยายามรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามอันเป็นจุดเด่นของจังหวัดไว้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปสภาพธรรมชาติเนื่องจาก จ. กระบี่ตั้งอยู่ในคาบสมุทร จึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมทั้งสองฝั่ง คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากทะเลอันดามัน และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากอ่าวไทย ส่งผลให้ภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน มีฝนตกชุกเกือบตลอดปี กระบี่น้อย และคลองปกาไสย ภายในเขาหินปูนหลายแห่งมีโพรงถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยสวยงาม โด อ. อ่าวลึกมีถ้ำมากที่สุด ดังเช่น ถ้ำเพชร ถ้ำเขาราง ถ้ำสระยวนทอง ด้านตะวันตกของจังหวัดเป็นชายฝั่งคิดทะเลอันดามัน พื้นที่ในทะเลประกอบด้วยหมู่เกาะใหญ่น้อยนับร้อยเกาะ เกาะที่มีผู้คนอาศัยอยู่มีประมาณ 13 เกาะ เช่นเกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตาน้อย เกาะพีพีคอน เกาะจัม เกาะศรีบอยาฯลฯ หลายเกาะมีสภาพธรรมชาติสวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่เสียง อย่างเช่น หมู่เกาะปอดะ หมู่เกาะห้อง เกาะรอก เกาะไหงเป็นต้น

สุดยอด....กระบี่

มหัศจรรย์โลกใต้ทะเลอันดามัน

ลอยตัวเหนือผิวน้ำ ชมปะการังและสัตว์ทะเลหลากสีสันในท้องทะเลเบื้องล่าง ณ จุดดำน้ำซื่ดังของเมืองกระบี่ ดังเช่นจุดดำน้ำหินกลางที่อยู่ระหว่างเกาะพีพีคอนกับเกาะไม้ไผ่ และจุดคำน้ำบริเวณอวโละชามะ

สุขใจพายดายักชมรรรมชาติที่อ่าวลึก

พ่ายเรือกายักสีสันสดใส เรื่อยลิ่วกลางท้องน้ำ พลางชมธรรมชาติงามริมสองฝั่ง ที่บ้านบ่อท่อ อ. อ่าวลึก

หมวยหมวย

หมวยหมวย

ผู้เยี่ยมชม

pornprapa.ampo@buimail.net

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com